Pestprotocol

Wat is pesten?
Pesten is het gedrag waarbij iemand herhaald en gedurende langere tijd door anderen bejegend wordt op manieren die leiden tot fysieke verwonding en/of psychisch lijden. Dit kan variëren van woordgrapjes tot structureel geweld en afpersing. In extreme gevallen kan het leiden tot zelfdoding van het slachtoffer ( uit: Wikipedia).

Hoe wordt er gepest?
Met woorden:
Vernederen, belachelijk maken, schelden, dreigen, met bijnamen aanspreken, gemene briefjes, sociale media berichten, cyberpesten

Lichamelijk
:
Trekken aan kleding, duwen en sjorren, schoppen en slaan, krabben en aan haren trekken, wapens gebruiken

Achtervolgen:
Opjagen en achterna lopen, in de val laten lopen, klem zetten of rijden, opsluiten

Uitsluiting:
doodzwijgen en negeren, bij groepsopdrachten , van feestjes

Stelen en vernielen:
afpakken van kledingstukken, schooltas, schoolspullen, kliederen op boeken, banden lek prikken, fiets beschadigen

Afpersing:
dwingen om geld of spullen af te geven, het afdwingen om iets voor de pestende leerling te doen.

De gepeste
Sommige leerlingen lopen meer kans gepest te worden dan anderen. Dat kan met hun uiterlijk, gedrag, gevoelens en sociale uitingsvormen te maken hebben. Bovendien worden kinderen pas gepest in situaties, waarin pesters de kans krijgen om een slachtoffer te pakken te nemen, dus in onveilige situaties.

Leerlingen die gepest worden doen vaak dingen anders  of hebben iets wat anders is dan de meeste van hun leeftijdgenoten: ze bespelen een ander instrument, doen een andere sport, zijn heel goed in bepaalde vakken of juist niet of ze praten ABN of juist niet. 

Een kind dat wordt gepest, praat er thuis niet altijd over. Redenen hiervoor kunnen zijn:
schaamte
angst dat de ouders met de school of met de pester gaan praten en dat het pesten dan nog erger wordt.

het probleem lijkt onoplosbaar
het idee hebben dat het niet mag klikken

Mogelijke signalen van gepest worden:

 • niet meer naar school willen
 • niet meer over school vertellen thuis
 • nooit meer andere kinderen mee naar huis nemen of bij anderen gevraagd worden
 • slechtere resultaten op school dan verwacht
 • regelmatig spullen kwijt zijn of met kapotte spullen thuiskomen
 • regelmatig hoofdpijn of buikpijn hebben
 • blauwe plekken hebben op ongewone plaatsen
 • niet willen slapen, vaker wakker worden, bedplassen, nachtmerries hebben
 • de verjaardag niet willen vieren
 • niet buiten willen spelen
 • niet alleen een boodschap durven doen
 • niet meer naar een bepaalde club of vereniging willen gaan
 • bepaalde kleren niet meer willen dragen
 • thuis prikkelbaar, boos of verdrietig zijn
 • zelf blessures scheppen om niet naar school te hoeven

De pester
Pesters lijken de sterkeren in hun groep. Zij lijken populair maar zijn dat uiteindelijk niet. Ze dwingen hun populariteit af door stoer en onkwetsbaar gedrag. Van binnen zijn ze vaak onzeker en ze proberen zichzelf groter te maken door een ander kleiner te maken.

Pesters krijgen vaak andere kinderen mee, want wie meedoet, loopt zelf de minste kans om slachtoffer te worden. Doorgaans voelen pesters zich niet schuldig omdat in hun optiek de gepeste erom vraagt om gepest te worden.

Pestgedrag kan een aantal dieper liggende oorzaken hebben:

 • Een problematische thuissituatie.
 • Een vaak gevoelde anonimiteit (ik besta niet); als een pester zich verloren voelt binnen een grote groep, kan hij zich belangrijker maken door een ander omlaag te drukken.
 • Het moeten spelen van een niet passende rol.
 • Een voortdurende strijd om de macht in de klas.
 • Een onveilig leefmilieu binnen de school; een docent is autoritair en laat op een onprettige wijze blijken dat hij de baas is. Dergelijke spanningen kunnen op een zondebok worden afgereageerd.
 • Een gevoel van incompetentie op school (slechte cijfers of een laag niveau).
 • Een zwak gevoel van autonomie (te weinig zelfstandigheid en verantwoordelijkheid)

De meelopers en andere leerlingen
Meelopers zijn leerlingen die incidenteel meedoen met het pesten. Dit gebeurt meestal uit angst om zelf in de slachtofferrol terecht te komen, maar het kan ook zo zijn dat meelopers stoer gedrag wel interessant vinden en dat ze denken in populariteit mee te liften met de pester. Verder kunnen leerlingen meelopen uit angst vrienden of vriendinnen te verliezen.

De meeste leerlingen houden zich afzijdig als er wordt gepest. Ze voelen zich wel vaak schuldig over het feit dat ze niet in de bres springen voor het slachtoffer of hulp inschakelen. Als je geen melding maakt van pesten houd je het pesten in stand.

De vijfsporenaanpak:
Binnen de school proberen we zo veel mogelijk oplossingsgericht te werken. Daarbij maken we gebruik van de vijf sporen.

De algemene verantwoordelijkheid van de school.
De school zorgt dat alle personeelsleden voldoende informatie hebben over het pesten in het algemeen en het aanpakken van pesten. Wie voelt dat hij hierin te kort schiet, zoekt informatie/steun bij de APC, collega’s of de schoolleiding. De school werkt aan beleid rond pesten, zodat hierop teruggevallen kan worden en de veiligheid van leerlingen binnen de school zo optimaal mogelijk is.

Het bieden van steun aan de gepeste.
Het probleem wordt serieus genomen. Er wordt uitgezocht wat er precies gebeurt. De school (bij voorkeur de mentor) biedt hulp aan en er wordt overlegd over mogelijke oplossingen.

Het bieden van begeleiding aan de pester
De school (bij voorkeur de mentor) spreekt met de jongere over zijn gedrag en de (mogelijke) gevolgen hiervan. Er wordt geprobeerd de achterliggende oorzaken boven tafel te krijgen. Er wordt gewezen op het gebrek aan empathisch vermogen dat zichtbaar wordt in het gedrag. Dit kan evt. met behulp van een steungroep. De pester wordt verantwoordelijk gesteld voor het aandragen van een oplossing. Er wordt, zo nodig, begeleiding aangeboden. De begeleiding is er in eerste instantie op gericht om de relatie tussen gepeste en pester te herstellen.

Het betrekken van de klas(sen) bij het probleem
De mentor zet interventies in die bijdragen aan positieve groepsvorming (preventie).  Mocht er toch sprake zijn van pestgedrag, dan volgt er een gesprek met de gepeste waarin de gepeste toestemming geeft voor een gesprek met de pesters. Tijdens dit gesprek wordt gesproken over mogelijke oplossingen, de rol van individuen en wat de groep kan bijdragen aan een verbetering van de situatie. De mentor komt hier regelmatig op terug.

Het bieden van steun aan de ouders van zowel de gepeste als de pester
Ouders die zich zorgen maken over pesten worden serieus genomen. De school (bij voorkeur de mentor) werkt samen met de ouders om het pesten aan te pakken. De ouders zijn in alle gevallen mede verantwoordelijk. De school geeft adviezen aan de ouders in het omgaan met hun gepeste of pestende kind. De school verwijst de ouders zo nodig naar deskundige hulpverleners.

Rol van de ouder/verzorger

 • neem het probleem serieus
 • raak niet in paniek
 • neem contact op met mentor of APC
 • als uw kind aangeeft er liever niet over te praten, steun dan uw kind, geef het achtergrondinformatie en maak uw kind duidelijk dat de school het voorzichtig zal aanpakken.

RSG Ter Apel, de basis voor je toekomst

Vmbo techiek

Vmbo techiek

Techniek biedt jou ontzettend veel kansen. Als goed opgeleide en gemotiveerde technische vakman of -vrouw ben je bijna zeker van een mooie baan. Je leert het met vmbo Techniek op de RSG Ter Apel.

Bekijk meer
Vmbo Zorg & Welzijn

Vmbo Zorg & Welzijn

Jouw humor, jouw lef & jouw nieuwsgierigheid: dat is precies wat je nodig hebt om te gaan werken in de zorg & welzijn. Met onze vmbo-opleiding Zorg & Welzijn ziet jouw toekomst er hartstikke goed uit!

Bekijk meer
Mavo

Mavo

Met onze mavo-opleiding ben jij uitstekend voorbereid op het halen van een havodiploma of een middelbare beroepsopleiding in de techniek, zorg & welzijn, economie of landbouw. Je krijgt met name theorielessen.

Bekijk meer
Havo & vwo

Havo & vwo

Wil jij gaan studeren aan hbo of universiteit? Wij helpen je op weg naar een mooie toekomst met een gedegen havo of vwo vooropleiding.

Bekijk meer
Naar de 1e klas

Naar de 1e klas

Vind jij het ook zo spannend om van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te gaan? Wij helpen je graag om goed te wennen aan RSG Ter Apel. Zo houden we introductiedagen, krijg je steun van een

Bekijk meer